โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Saparachinee Trang School
รหัสสถานศึกษา 04920102
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหาร :
นายสุมิตร สามห้วย
วันก่อตั้ง :
20 พฤศจิกายน พศ.2479
  
ที่ตั้ง เลขที่ :
142
หมู่ :
-
ถนน :
วิเศษกุล
ตำบล :
ทับเที่ยง
อำเภอ :
เมืองตรัง
จังหวัด :
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
92000
โทรศัพท์ :
075218792
โทรสาร :
075210792
  
ปรัชญาประจำสถานศึกษา :
ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
สีประจำสถานศึกษา :
น้ำเงิน-ขาว
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา :
-
จำนวนบุคลากร :
ประเภทบุคลากรชายหญิงรวม
ผู้บริหาร 2 3 5
ข้าราชการครู 27 104 131
พนักงานราชการ 0 0 0
อาจารย์ต่างชาติ 8 3 11
ครูอัตราจ้าง 4 6 10
ลูกจ้างประจำ 3 0 3
ลูกจ้างชั่วคราว 9 26 35
วิทยากรท้องถิ่น 0 0 0
นักศักษาฝึกงาน 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
ระดับชั้นที่เปิด/จำนวน นร. :
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) 520 748 1268
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6) 490 924 1414
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม
มีผลงานปรกฏแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ มีเจตตคติที่ดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อธรรมชาติและสังคมโลก
พันธกิจ :
1) จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสอน ตลอดจนลูกจ้างประจำ
3) จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
4) พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5) จัดระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
8) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.1 448 0 0 0 448
ม.2 405 0 0 0 405
ม.3 415 0 0 0 415
รวม12680001268
ม.4 524 0 0 0 524
ม.5 475 0 0 0 475
ม.6 415 0 0 0 415
รวม14140001414
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.